Friday, 21 June 2024

การจำนองคืออะไร? สิ่งที่ควรรู้ก่อนทำการประกันการชำระหนี้

การจำนองคืออะไร? สิ่งที่ควรรู้ก่อนทำการประกันการชำระหนี้มีอะไรบ้าง หากเราต้องการที่จะไปยื่นกู้เงินที่ต้องวางบ้านหรือที่ดินไว้เป็นหลักประกัน ต้องทำอย่างไร อัตราดอกเบี้ยของธนาคารมีอะไรบ้าง ลองมาดูข้อมูลนี้กัน !

การจำนองคืออะไร?

การจำนองคืออะไร? สิ่งที่ควรรู้ก่อนทำการประกันการชำระหนี้

การจำนอง คือ สัญญาซึ่งบุคคลหนึ่งเรียกว่า “ผู้จำนอง” เอาทรัพย์สินให้ไว้แก่บุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกว่า “ผู้รับจำนอง” เพื่อเป็นการประกันการชำระหนี้ โดยไม่ต้องส่งมอบทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้รับจำนอง เป็นเรื่องการเอาทรัพย์สินมาเป็นหลักหลักประกันการชำระหนี้ โดยที่เจ้าหนี้เชื่อถือในหลักทรัพย์ที่นำมาประกันมากกว่าตัวบุคคลอย่าในเรื่องของการค้ำประกัน

ทรัพย์สินที่นำมาจำนองมีอะไรบ้าง?

ทรัพย์จำนอง จะได้แก่ อสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด เช่น ที่ดิน หรือ ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง นอกจากนี้ยังรวมถึงอสังหาริมทรัพย์บางอย่างที่ต้องมีการจดทะเบียนตามกฏหมาย เช่น เรือกำปั่น แพ และสัตว์พาหนะ เป็นต้น ทรัพย์จำนองนั้นเมื่อจดทะเบียนจำนองแล้ว เจ้าของยังคงสามารถใช้งานทรัพย์นั้นได้โดยไม่ต้องส่งมอบให้แก่ผู้รับจำนอง

เจ้าหนี้จำนองจะอยู่ในฐานะได้เปรียบเจ้าหนี้ธรรมดาที่ไม่มีหลักประกัน กล่าวคือ เจ้าหนี้จำนอวมีสิทธิที่จะได้รับการชำระหนี้จากทรัพย์สินที่จำนองก่อนเจ้าหนี้ธรรมดา

หนี้ตามสัญญาจำนองส่วนใหญ่ ก็คือ หนี้กู้ยืม ซึ่งอาจมาจากการกู้ยืมบุคคลธรรมดา หรือ สถาบันการเงิน เช่น ธนาคารก็ได้ สัญญาจำนองกฏหมายบังคับให้ต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานจึงจะฟ้องร้อง บังคับกันได้

ตัวอย่างเช่น ..

เมื่อคุณตัดสินใจจำซื้อบ้านสัก 1 หลัง

เมื่อคุณตัดสินใจจำซื้อบ้านสัก 1 หลัง แต่มีเงินสดไม่เพียงพอ คุณอาจทำการขอกู้ยืมจากธนาคาร ธนาคารย่อมต้องการหลักประกันที่เป็นตัวทรัพย์สินมากกว่าตัวบุคคล หลักประกันในที่นี่ก็คือ ตัวบ้านที่คุณประสงค์จะซื้อนั้นเอง เมื่อธนาคารอนุมัติเงินกู้ให้กับคุณ คุณก็จะนำบ้านหลังนั้นจดทะเบียนจำนองเป็นประกันเงินกู้ไว้ ระหว่างนั้นคุณสามารถใช้สอยประโยชน์จากบ้านหลังนั้นได้ตามปกติ เพราะไม่มีการส่งมอบหลักทรัพย์หรือบ้านให้แก่ผู้รับจำนองดังกล่าวแล้ว

ตามปกติธนาคารจะว่าจ้างบริษัทประเมินทรัพย์สินเพื่อทำหน้าที่ประเมินราคาบ้านหรือที่อยู่ หรือบ้านพร้อมที่ดินที่คุณจะนำมาจำนอง โดยธนาคารจะอนุมัติเงินกู้ให้คุณในอัตราระหว่าง 70% – 90% ของราคาทรัพย์สินที่นำมาจำนอง ธนาคารจะกำหนดวงเงินกู้โดยคิดรวมดอกเบี้ยให้คุณผ่อนชำระเป็นงวด งวดละเท่าๆกัน ภายในระยะเวลาระหว่าง 10-20 ปี หรือแล้วแต่ตกลง

อัตราดอกเบี้ยของธนาคารมีอะไรบ้าง?

ธนาคารจะกำหนดอัตราดอกเบี้ยไว้เป็น 2 อัตรา คือ อัตราดอกเบี้ยในกรณีชำระปกติ กับ อัตราดอกเบี้ยในกรณีที่คุณผิดนัดชำระหนี้ อัตราดอกเบี้ยในกรณีที่คุณผิดนัดชำระหนี้ย่อมสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยตามปกติ อัตราดอกเบี้ยทั้ง 2 อัตราดังกล่าวอาจขึ้นลงได้ในระหว่างอายุสัญญา ทั้งนี้โดยอาศัยประกาศจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย และประกาศจากธนาคารที่คุณกู้ยืม ว่าด้วยเรื่องอัตราดอกเบี้ย ธนาคารจะคิดดอกเบี้ยสูงกว่าเพดานอัตราดอกเบี้ยที่ประกาศเอาไว้ไม่ได้

ธนาคารมักคิดอัตราค่าธรรมเนียมการจำนอง ค่าว่าจ้างบริษัทประเมินราคาหลักทรัพย์จากคุณ ตลอดจนกำหนดให้คุณจัดทำหลักประกันอัคคีภัยในทรัพย์ที่นำมาจำนอง โดยให้คุณเป็นผู้เสียเบี้ยประกันโดยกำหนดให้ธนาคารเป็นผู้รับประโยชน์

หากลูกหนี้ประสบปัญหาทางการเงินควรทำอย่างไร?

หากลูกหนี้ประสบปัญหาทางการเงินควรทำอย่างไร?

ลูกหนี้ธนาคารที่ประสบปัญหาทางการเงิน จนไม่สามารถผ่อนชำระหนี้ได้ มักเข้าใจผิดคิดว่าจะไม่ผ่อนส่งต่อแล้ว จึงปล่อยให้ธนาคารยึดบ้านไปโดยไม่ต้องชำระหนี้อีก ทั้งนี้เพราะหากคุณไม่ชำระหนี้ นอกจากธนาคารจะมีสิทธิฟ้องบังคับจำนองเพื่อขายทอดตลาดทรัพย์สินที่คุณนำมาจำนอง นำเงินมาชำระหนี้ได้แล้ว หากได้เงินไม่พอกับหนี้ ธนาคารยังมีสิทธิที่จะบังคับชำระหนี้ส่วนที่เหลือได้จนครบตามสัญญา

ทางออกที่ดีที่สุด สำหรับลูกหนี้ที่ประสบปัญหาทางการเงิน ก็คือ เข้าไปเจรจาต่อรองกับธนาคารทันที ธนาคารอาจยอมให้ยืดระยะเวลาการผ่อนชำระหนี้ออกไปอีก โดยให้คุณผ่อนส่งเฉพาะดอกเบี้ยในช่วงเวลานั้นก็ได้