Saturday, 20 July 2024

การแปลงหน่วยวัดจากระบบอังกฤษให้เป็นระบบเมตริก

การแปลงหน่วยวัดระบบเมตริกสมัยใหม่ หรือที่รู้จักกันว่า ระบบเอสไอ (SI) นั้นย่อมาจาก ซิสเตม แองแตร์นาซิยองนาล ดูนิเตส์ (Systeme International d’Unites) หรือระบบหน่วยสากล (International System of units) เป็นระบบน้ำหนัก มาตราวัดที่อาศัยพื้นฐานของระบบเมตริกดั้งเดิมที่กำหนดขึ้น

ในฝรั่งเศส ช่วงสมัยของการปฏิวัติในทศวรรษที่ 1790 รูปแบบสมัยนี้เป็นที่ตกลงเห็นพ้องกันการในการประชุมนานาชาติในปี 1960

หน่วยพื้นฐานของระบบเอสไอ มีเมตรเป็นหน่วยสำหรับความยาว กิโลกรัมสำหรับมวลสาร และวินาทีสำหรับเวลา หน่วยอื่นๆอย่างเช่น ลิตรสำหรับวัดปริมาณของเหลว ก็ได้มาโดยสอดคล้องกัน คือ 1 มิลลิลิตร มีค่าเท่ากับ 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร

หน่วยที่ใหญ่หรือเล็กกว่า ตั้งขึ้นด้วยการคูณ 10 ตัวคูณเหล่านี้ บอกได้จากคำนำหน้าหน่วยที่มีอยู่เป็นชุด อาทิเช่น กิโล สำหรับการคูรด้วย 1,000 อย่างเช่นกิโลเมตร เท่ากับ 1,000 เมตร หรือ มิลลิ สำหรับ 1 ใน 1,000 ส่วน เช่น ในหน่วยมิลลิลิตร ซึ่งเท่ากับ 1 ใน 1,000 ส่วนของลิตร

ตารางเทียบความยาวจากระบบอังกฤษเป็นเมตริก

ตารางเทียบความยาวจากระบบอังกฤษเป็นเมตริก

ตารางเทียบพื้นที่จากระบบอังกฤษเป็นเมตริก

ตารางเทียบพื้นที่จากระบบอังกฤษเป็นเมตริก

ตารางเทียบปริมาตรจากระบบอังกฤษเป็นเมตริก

ตารางเทียบปริมาตรที่จากระบบอังกฤษเป็นเมตริก

ตารางเทียบปริมาตรของเหลวจากระบบอังกฤษเป็นเมตริก

ตารางเทียบปริมาตรของเหลวที่จากระบบอังกฤษเป็นเมตริก

ตารางเทียบน้ำหนักจากระบบอังกฤษเป็นเมตริก

ตารางเทียบน้ำหนักจากระบบอังกฤษเป็นเมตริก

ตารางการแปลงค่า

การแปลงจากหน่วยอังกฤษเป็นหน่วยเมตริก ให้นำตัวเลขในคอลัมน์ที่ 3 มาคูณปริมาณค่าในหน่วยอังกฤษ ตัวอย่างเช่น การแปลง 5 ปอนด์ ให้เป็นหน่วยระบบเมตริก ก็คูณด้วย 0.45 ซึ่งจะได้ค่าเท่ากับ 2.25 กิโลกรัม เป็นต้น

การแปลงจากหน่วยเมตริกเป็นหน่วยอังกฤษ ให้หารจำนวนเมตริกด้วยตัวเลขในคอลัมน์ที่สาม ตัวอย่างเช่น การแปลง 20 กิโลเมตร ให้เป็นไมล์ ให้หารด้วย 1.61 ก็จะได้ตัวเลขตำกว่า 12.5 ไมล์เล็กน้อย