Monday, 17 June 2024

การแบ่งชนชั้นวรรณะอันศักดิ์สิทธิ์ในประเทศอินเดีย

ประเทศอินเดียมีการแบ่งชนชั้นวรรณะอยู่นับพันวรรณะ วรรณะเป็นหน่วยงานทางสังคมซึ่งผู้คนที่นับถือศาสนาส่วนใหญ่ในทวีปอินเดียเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิด

ระบบวรรณะ

ที่สืบทอดโดยสายเลือดในอินเดีย เติบโตจากคัมภีร์ศาสนาที่เขียนไว้ตั้งแต่ 3,500 ปีมาแล้ว และยังคงเป็นรากฐานของโครงสร้างทางสังคมและการแต่งงานแบบคลุมถุงชน
เหล่านักรบในอินเดีย
เหล่านักรบในอินเดีย
ภาพโดย WikiImages จาก Pixabay

คัมภัร์ศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดในอินเดีย คือ ฤคเวท ซึ่งเขียนขึ้นระหว่าง 1500 ถึง 900 ก่อนคริสตศักราช กล่าวว่าตอนที่โลกถือกำเนิดขึ้นนั้น มีการแบ่งมนุษย์ออกเป็น 4 ชนชั้น แต่ละชนชั้นจะมีฝีมือหรืออาชีแบบเฉพาะตัว ต่างก็เกื้อกูลและพึ่งพาซึ่งกันและกัน

ระบบชนชั้นวรรณะในประเทศอินเดีย

สังคมในอุดมคติแบบนี้เรียกว่า ระบบวรรณะทั้ง 4 โดยถือว่าพวกคนที่ได้รับพรสวรรค์และสูงส่งที่สุด คือ พวกที่เกิดมามีหน้าที่รับใช้เทพเจ้าในฐานะนักบวช เราจะเรียกคนในฐานะนี้ว่า พราหมณ์ ส่วนกลุ่มที่เป็นลำดับรองลงมา คือ วรรณะกษัตริย์ วรรณะแพศย์ (พ่อค้า) และวรรณะศูทร (ผู้รับใช้)

  • วรรณะพราหมณ์ : นักบวช นักวิชาการผู้มีความรู้
  • วรรณะกษัตริย์ : ผู้ปกครอง นักรบ ข้าราชการ
  • วรรณะแพศย์ : นักธุรกิจ พ่อค้า
  • วรรณะศูทร : กรรมกร เกษตรกร ชาวนา
วรรณะแพศย์ : พ่อค้าขายเนื้อ
วรรณะแพศย์ : พ่อค้าขายเนื้อ
ภาพโดย WikimediaImages จาก Pixabay

ลำดับชั้นที่สุดแสนต่ำต้อย

อำนาจทางการเมืองของพวกกษัตริย์
อำนาจทางการเมืองของพวกกษัตริย์หรือพวกนักรบในอินเดีย ล้วนขึ้นอยู่กับพวกพราหมณ์ซึ่งมักจะเป็นที่ปรึกษาหรือปุโรหิต

ระบบการแบ่งคนในสังคมของอินเดียตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเหลื่อมล้ำของลำดับชั้น วรรณะส่วนมากจะโยงอยู่กับอาชีพ บางอาชีพจะถือว่าต่ำต้อยมาตั้งแต่เกิด เช่น คนกวาดถนนหรือคนเก็บขยะจะอยู่ในชนชั้นที่ต่ำที่สุดทางสังคม แต่ก่อนเราจะเรียกชนชั้นนี้ว่า “จัณฑาล” (ผู้ที่ใครก็แตะต้องไม่ได้) แต่ปัจจุบันเปลี่ยนมาเรียกว่า ‘ทาลิต’ หรือ ‘ผู้ที่ถูกเหยียบย่ำ’

ตามคำสอนเก่าแก่ที่ตกทอดกันมา ถือว่าเป็นบาป ถ้าชาวฮินดูจะแต่งงานกับคนนอกวรรณะหรือกินอาหารร่วมกับคนที่วรรณะต่างจากตัวเอง ระบบวรรณะของอินเดียอาจพัฒนาขึ้นมาเพื่อรับมือกับความเหลื่อมล้ำสุดขั้วในสังคม ช่วยให้ทั้งผู้อ่อนแอและแข็งแรงสามารถเชื่อมโยงพวกเขาเองและผู้ที่มีอำนาจเหนือกว่าให้เข้ากับโครงสร้างทางสังคมได้

ถึงแม้ว่าการมีอยู่ของระบบชนชั้นวรรณะจะเป็นเครื่องมือช่วยให้ผู้ปกครองและเจ้าของที่ดินปกครองพวกที่ต่ำต้อยกว่าได้ แต่วรรณะก็ยังคงให้ความมั่นคงแก่คนยากจนโดยผ่านหน้าที่ของระบบชนชั้นที่พึงปฏิบัติต่อกัน และคนชนชั้นล่างก็สามารถจะคาดหวังหาผู้อุปถัมป์ที่มีเลือดเดียวกันได้

ก้าวข้ามการเปลี่ยนแปลง

นักบัญชี ซึ่งเป็นพวกศูทร
แม้แต่พ่อค้าขายข้าวสารที่อยู่ในวรรณะแพศย์ ยังอยู่ในวรรณะสูงกว่า นักบัญชี ซึ่งเป็นพวกศูทร

เมื่อชาวยุโรปพวกแรกเดินทางมาถึงนั้น อินเดียได้พัฒนาความคิดเรื่องนี้อย่างละเอียดลึกซึ้งแล้ว ในศตวรรษที่ 20 มหาตมะคานธี ได้รณรงค์ต่อต้านการแบ่งชนชั้นวรรณะซึ่งเขาเห็นว่ามันเป็นความชั่วร้าย โดยคิดคำศัพท์ว่า ‘หริจัน’ หรือ ‘ลูกของพระเจ้า’ ขึ้นใช้เรียกพวกจัณฑาล

รัฐธรรมนูญซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่ออินเดียได้รับเอกราชในปี 1947 ห้ามคนที่เกิดในวรรณะสูงเหยียดหยามคนที่อยู่ในวรรณะต่ำกว่า และนับแต่ทศวรรษที่ 1970 เป็นต้นมา รัฐบาลได้พยายามแก้ไขข้อเสียเปรียบทางสังคมที่มีมาตั้งแต่เกิดนี้ อย่างไรก็ตาม พวกที่ร่ำรวยและมีอำนาจสูงที่สุดในอินเดียก็มักจะมาจากวรรณะสูงๆ ส่วนคนที่ยากจนที่สุดก็ยังมาจากวรรณะต่ำที่สุดอยู่นั่นเอง.

ระบบวรรณะของอินเดียคืออะไร?

อ้างอิง : WORLD Channel